ข้อมูลเกี่ยวกับ อาจารย์วศิน ภิรมย์ เว็บมาสเตอร์ ThaiMoodle.org

 
Picture of Wasin Pirom
ข้อมูลเกี่ยวกับ อาจารย์วศิน ภิรมย์ เว็บมาสเตอร์ ThaiMoodle.org
by Wasin Pirom - Wednesday, 20 March 2019, 12:30 AM
 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์วศิน ภิรมย์
เว็บมาสเตอร์ ThaiMoodle.org
เว็บส่วนตัว wasinpirom.com
อีเมล์ wasin@pirom.com
โทร 091-768-6320

การศึกษา             

- วศ..(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาฯ
- วศ..(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มจธ.

การทำงาน           

-อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- อดีตอาจารย์พิเศษ มศว, มจธ, .กรุงเทพ, .ราชภัฏสวนสุนันทา
- อดีตอาจารย์สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.
- อดีตอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา                                   
- อดีตอาจารย์สาขานิเทศศิลป์ ม.บูรพา                                    
- อดีตวิทยากร สถาบัน Net Design (สอนวิชา 3D Games และ e-Learning)

ประสบการณ์เกี่ยวกับ e-Learning

- ติดตั้งและอบรมการใช้งาน Moodle ให้กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- อบรมการใช้งาน Moodle ให้กับ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- ติดตั้งและอบรมการใช้งาน Moodle ให้กับ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
- ติดตั้งและอบรมการใช้งาน Moodle ให้กับ บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จํากัด
- อบรมการใช้งาน Moodle ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- อบรมการใช้งาน Moodle และการสร้างสื่อมัลติมีเดีย  ให้กับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัฒกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ติดตั้งและอบรมการใช้งาน Moodle ให้กับ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ติดตั้ง Moodle ให้กับ โรงเรียนทิวไผ่งาม
- อบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ให้กับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

ฯลฯ

thaimoodle

thaimoodle

thaimoodle

thaimoodle  thaimoodle